Политика за обработване и защита на лични данни на ТИЙКС ООД

Защо да се запознаете с политиката за обработване и защита на лични данни, прилагана от ТИЙКС ООД?

ТИЙКС ООД обработва лични данни в качеството на администратор на лични данни на наши партньори, служители и потребители/клиенти, както и като обработващ на лични данни с оглед предоставяните услуги по съхранение на данни на зъболекарски практики и зъботехнически лаборатории и организиране на обмен на поръчки помежду им. Това означава, че Ваши лични данни – например име, адрес, телефон, e-mail за контакт и т.н. може да се съхраняват при нас, защото сте наш клиент, или защото наш клиент обработва Вашите лични данни.

В израз на нашия ангажимент да гарантираме най-високата степен на защита на Вашите лични данни, ние сме изготвили вътрешни правила и спазваме стриктни процедури за контрол върху обработването на лични данни, които са съобразени с изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни. Тази политика има за цел да разясни всички основни въпроси относно извършваното от нас обработване на лични данни – за какви цели го извършваме, на какво основание и за какъв срок. Тук можете да проверите какви са Вашите права във връзка с обработваните от нас лични данни и как да се свържете с нас, за да ги упражните.

Ако не можете да намерите отговор на някой от своите въпроси, свързани с обработването на лични данни, в рамките на тази политика, можете да се свържете с нас по посочените по-долу начини.

ТИЙКС ООД

гр. Шумен, п.код 9700, Нанчо Попович 15

тел. : +359 883 336 060

e-mail: office[@]teacs.eu

  1. Защо и как ТИЙКС ООД обработва лични данни на клиенти

ТИЙКС ООД предоставя на своите клиенти услуги във връзка с организиране и обмен на данни относно поръчки от зъболекарски практики до зъботехнически лаборатории. При оформяне на тези поръчки клиентите може да съхраняват в рамките на предоставяния от ТИЙКС ООД софтуер AMOSYS информация, която да съдържа лични данни на трети лица – дании относно лицето, което е оформило поръчката, и данни относно лицето, за което трябва да бъде изработено съответното изделие. В тези случаи всеки клиент е администратор по отношение на тези данни, като ТИЙКС ООД действа като обработващ на лични данни само за целите на предоставяната услуга и прилага най-високи стандарти за гарантиране на сигурността на тези данни.

При осъществяване на услугите, за които ни е предоставено доверие от нашите клиенти, ние спазваме най-високи стандарти за поверителност, които съответстват и надхвърлят изискванията за съхранение и защита. Целите за съхранение на тези лични данни, както и сроковете на това обработване се определят от съответния клиент. Възможно е ние да съхраняваме лични данни на трети лица поради характера на съхраняваната от нашите клиенти информация.

Целите за обработване на тези лични данни, както и сроковете на това обработване се определят от съответния клиент, който действа като администратор на събраните данни. Ако имате запитване в тази връзка, ние ще го препратим на съответния администратор на лични данни, за да гарантираме Вашето право на информация и ще направим необходимото, за да получите отговор. Във всички случаи предоставянето на информация ще зависи от възможността ни да идентифицираме нашия клиент, който ни е предоставил Вашите данни – тъй като всеки клиент сам избира начина на въвеждане на Вашите данни, за нас може да са достъпни само Ваш клиентски данни или друг идентификатор. В тези случаи може да ни е необходимо Вашето съдействие, включително допълнителни данни относно зъболекарската практика, при която сте поръчали дадено изделие, за да можем да препратим Вашето запитване.

За сметка на това, може да се наложи да предоставим достъп до Вашите лични данни в ограничен обем на трето лице – например екипа, който ни предоставя софтуерна поддръжка. В тези случаи, ние гарантираме, че ангажираните от нас трети лица прилагат същите високи стандарти за защита на Вашите лични данни.

  1. Какво включва понятието „лични данни”

ТИЙКС ООД прилага своите стандарти за конфиденциалност по отношение на всяка информация, която ни стане известна в хода на нашата дейност. Независимо от това, тази политика има отношение конкретно към защитата на личните данни – и гарантиране правата на лицата, за които те се отнасят.

Личните данни, които са предмет на тази политика, включват всяка информация, която се отнася до конкретно физическо лице и може да включва име, адрес, данни за контакт. В някои случаи личните данни, които обработваме, може да не са достатъчно, за да определим до кое лице се отнасят – например данни за електронна поща, снимки, записи от система за видеонаблюдение, данни за посещения на нашия уебсайт. По отношение на тези данни прилагаме същите стандарти за защита, както и по отношение на всички други, но за да упражнявате правата си, посочени по-долу, по отношение на такива данни, ще трябва да ни съдействате, за да можем да Ви идентифицираме.

Като лични данни обработваме и информация за посещенията на нашия уебсайт, като информация се съхранява на терминалните устройства единствено на регистрираните потребители на уебсайта. За политиката ни относно бисквитките можете да научите повече на следния линк –  https://teacs.eu/cookie-policy/
Не са лични данни информацията за контакти с юридически лица – търговска фирма, адрес за контакт, офисни телефони и електронни адреси и т.н. – като по отношение на тези данни не се прилагат правилата по т. V от тази политика.

  1. За какви цели обработваме лични данни

4.1 Във връзка с предоставяне на услуги

ТИЙКС ООД предоставя своите услуги на договорно основание към своите клиенти. За целите на изпълнението на поетите от ТИЙКС ООД задължения по предоставяне на услуги, свързани с обмен на поръчки между зъболекарски практики и зъботехнически лаборатории, ние обработваме личните данни на нашите клиенти.

В този случай основание за обработване на данните е именно изпълнението на договорно задължение, като в тези рамки се включват и обработването във връзка с предоставяне на определена информация и/или услуги преди сключването на договор.

За тази цел ние ще обработваме личните данни на нашия клиент до прекратяване на договора (т.е. до отказ от услугата), както и за определен срок след това – в рамките на който може да възникнат допълнителни права и задължения за страните по договора. Този срок обичайно е 6 години след преустановяване от ползване на платформата, но в отделни случаи може да бъде по-дълъг с оглед на следните обстоятелства:

  • Гаранционни срокове, срокове за спазване на задължение за конфиденциалност;

Основанието за обработване на Вашите лични данни в този случай е сключеният договор за ползване на облачни услуги.

4.2 За целите на изпълнение на сключени трудови или граждански договори

4.3 За изпълнение на законови задължения

Собственикът на облачната платформа, в качеството си на търговско дружество, е задължено по закон да води счетоводство и поддържа архив на документация (пр. трудови ведомости и пр). Вашите лични данни могат да бъдат използвани с оглед изпълнение на нашите задължения по Закона за счетоводството, както и съобразно всички законови разпоредби, действащи на територията на Република България към момента, в който обработването се извършва.

4.4 За защита законните интереси на ТИЙКС ООД

Вашите лични данни може да са ни необходими, за да докажем пред съответните контролни органи или трети лица, че изпълняваме законовите си задължения, както и във връзка с изясняване на претенции от или срещу дружеството. В тази връзка ние обработваме и данните, които предоставят системите ни за контрол на достъпа до предоставените ни носители на информация, включително системи за видеонаблюдение, контрол на физическия достъп и т.н.

4.5 На основание на Ваше изрично съгласие

В редките случаи, в които обработването на Вашите лични данни се извършва на основание съгласие, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. В този случай незабавно ще преустановим обработването на данни за съответната цел, което обаче няма да засегне обработването на друго основание – например когато имаме договорно или законово задължение да го извършваме. Винаги можете да възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на предоставяне на информация от наша страна, като в тези случаи веднага ще преустановим съответното предоставяне на информация.

  1. Какви са Вашите права във връзка с обработваните от нас лични данни

В повечето случаи ние обработваме данни, във връзка с предоставяните услуги на наши клиенти. По-големият обем лични данни се обработва по възлагане на тези клиенти – като те носят отговорност за съобразяване на Вашите права и спазване изискванията на GDPR и ЗЗЛД за гарантиране на тези права Независимо от това, при подадено искане ние ще съдействаме за упражняването на Вашите права, като препратим искането Ви към администратора на личните Ви данни. По всяко време, докато обработваме Вашите лични данни, Вие имате право на следното:

5.1 Да получавате информация за това какви Ваши лични данни обработваме и за какви цели

По правило тази информация ще бъде предоставена при началото на предоставяне на нашите услуги – т.е. сключването на договор с потребителите, или с нашите контрагенти и служители, но по всяко време можете да отправяте запитвания в тази връзка.

5.2 Да искате да коригираме неверни или неточни Ваши лични данни

5.3 Да искате да изтрием Вашите лични данни

Когато няма основание да продължим да обработваме Вашите лични данни, Вие можете по всяко време да искате да изтрием цялата информация за Вас, която съхраняваме. Ако ние сме приключили договорните отношения помежду си и нямаме законово задължение да запазим тази информация, тя ще бъде изтрита.

5.4 Да искате да съхраняваме Вашите лични данни, без да ги обработваме по друг начин

Ако няма основание да продължим да обработваме Вашите лични данни, но не искате те да бъдат изтрити – например с оглед бъдещо ползване на наши услуги – по всяко време можете да поискате да спрем всяка друга форма на обработване и само да съхраняваме Вашите данни. В този случай ще можем да ги обработваме само с Ваше съгласие или по силата на закона.

5.5 Да искате да Ви предоставим Вашите лични данни

Ако искате да получите копие от всички данни, които обработваме за Вас, винаги можете да поискате това. В този случай трябва да посочите дали можем да Ви предоставим данните на хартиен носител или на електронен носител в стандартен файлов формат (.pdf, .doc).

5.6 Да възразите срещу обработването на Вашите лични данни

Когато обработваме Вашите лични данни с оглед защита на нашите интереси, по всяко време можете да възразите срещу обработването. Ако с обработването защитаваме наш законен интерес, ще направим преценка дали можем да спрем обработването или не.

За да упражните, което и да е от посочените права, молим да ни изпратите на хартиен носител или чрез e-mail съответен попълнен от Вас формуляр. Самият формуляр можете да намерите на линковете под тази политика.

Дори искането Ви да не е на посочения формуляр, ние ще го разгледаме, ако можем да Ви идентифицираме и да разберем кое от посочените права упражнявате. Молим Ви да посочите данни за контакт с Вас – e-mail и/или телефонен номер, ако е необходимо да уточним нещо по Вашето искане.

Искането Ви ще бъде разгледано в срок от 1 месец. Ако имаме затруднения при изпълнението на Вашето искане, този срок може да бъде удължен с до 2 месеца, като ние поемаме ангажимент да Ви уведомим за това удължаване в рамките на 1 месец от получаване на Вашето искане.

Искането Ви може да бъде отхвърлено в следните случаи:

– Ако не можем да Ви идентифицираме;

– Ако от Ваша страна са постъпили голям брой искания за кратък период от време.

Независимо от всичко посочено, по всяко време можете да изисквате информация за това как съхраняваме Вашите лични данни. Ние от своя страна поемаме ангажимент в кратки срокове да Ви предоставим отговор на Вашите въпроси.

Ако считате, че нарушаваме Вашите права, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която осъществява надзор над извършваното от нас обработване на лични данни.

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518

Приемна – работно време  9:00 – 17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg