ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР AMOSYS РАЗРАБОТЕН ОТ “ТИЙКС” ООД

1.Общи разпоредби

1.1. Предмет на Общите условия.

1.1.1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между от една страна “ТИЙКС” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205858617, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен 9700, Нанчо Попович 15, в качеството си на създател и собственик на софтуер AMOSYS, наричано по-долу накратко „ТИЙКС“, и от друга страна потребителите на софтуер AMOSYS, наричани по-долу за краткост „Клиент/Клиенти“.

1.1.2. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие в отношенията между Вас като ползвател на софтуер AMOSYS и “ТИЙКС” ООД. При използване на предоставения от ТИЙКС софтуер, Вие декларирате че сте запознат с настоящите Общи условия и се съгласявате да ги спазвате.

1.1.3. „ТИЙКС“ предоставя за ползване на разработения от него софтуер при условия, срокове и цени съгласно избрания от клиента тарифен план, информация за който се публикува на електронната страница на софтуера AMOSYS, а именно amosys.eu.

1.1.4. Софтуерът AMOSYS и предоставяните от „ТИЙКС“ ООД услуги са насочени към предоставяне на среда за обмен на информация между практикуващи лекари по дентална медицина, независимо от формата на организация на тяхната дейност, и зъботехнически лаборатории, както и изпращането, получаването и проследяването изпълнението на поръчки за изготвяне на медицински изделия.

1.1.5. Ползвателите на AMOSYS се задължават да ползват софтуера добросъвестно и чрез изправни технически средства, които отговарят на нужните стандарти за сигурност.

1.1.6. „ТИЙКС“ не поема отговорност за пълнотата и точността на въведени и съхраняваните от клиенти данни в софтуера. „ТИЙКС“ не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с качено от клиенти съдържание на софтуера, както и за използването на софтуера за цели, различни от посочените в тези Общи условия.

1.1.7. Настоящите Общи условия се прилагат, доколкото няма индивидуални уговорки постигнати между страните.

1.1.8. При разширяване функционалността на софтуера и обхвата на предоставяните от „ТИЙКС“ ООД услуги, настоящите Общи условия ще бъдат разширявани и допълвани. Приемането на настоящите Общи условия или предвиждането на индивидуални уговорки по всички посочени по-долу въпроси е задължителна предпоставка за ползване на софтуера и услугите на „ТИЙКС“ ООД.

1.2. Клиент и оправомощен потребител

1.2.1. Право на ползване на софтуер AMOSYS, и съответно достъп до специализираните услуги на „ТИЙКС“, се предоставя на лекари по дентална медицина чрез регистрираните от тях лечебни заведения и на медико-технически лаборатории с дейност „Зъботехника“. Поради специализирания характер на услугите, същите се предоставят само на физически и юридически лица, които имат съответна регистрация или лицензия за дадена дейност в съответствие с изискванията на „Закона за лечебните заведения“ и другите приложими нормативни актове.

1.2.2. „ТИЙКС“ предоставя един или няколко профила с потребителско име и парола. Тези профили се ползват от клиента чрез неговите законни представители или неговите служители. Клиентът няма право да предоставя профили на трети лица, които не отговарят на тези изисквания

1.2.3. „ТИЙКС“ може да изисква документи от клиента за установяване на обстоятелствата по предходните точки.

1.2.4. При съмнение за нарушение на т. 1.2.1. или 1.2.2. достъпът до софтуера и услугите на „ТИЙКС“ може да бъде временно преустановен до изясняване на случая.

1.3. Основни задължения на „ТИЙКС“

1.3.1. „ТИЙКС“ предоставя достъп до софтуера AMOSYS с оглед осигуряване на среда за обмен на поръчки за медицински изделия и управление на зъботехнически лаборатории за целите на денталната медицина.

1.3.2. „ТИЙКС“ гарантира доставяне на съобщенията в рамките на предвиденото в тези Общи условия.

1.3.3. „ТИЙКС“ гарантира функционирането на системата и техническата ѝ поддръжка в реално време.

1.3.4. „ТИЙКС“ гарантира проследимост на извършените от всеки потребителски профил действия.

1.3.5. „ТИЙКС“ осигурява възстановяване на данни до предходно състояние, освен в случаите, в които тези данни са надлежно изтрити съгласно настоящите Общи условия.

1.3.6. „ТИЙКС“ не носи отговорност за неизпълнение на задължения по настоящите Общи условия в следните случаи:

1.3.6.1. Нарушаване сигурността на профили, за които „ТИЙКС“ не е уведомен надлежно, както и за действия на тези профили до надлежното им блокиране след уведомяване от страна на клиента.

1.3.6.2. Несъвместимост на софтуера с използваните от клиента устройства за достъп, включително поради използване на остарели оперативни системи или несъвместими приложения.

1.3.6.3. Умишлени действия на клиента, оправомощени лица или други трети лица, включително такива, които са получили неправомерен достъп до потребителски профили.

1.3.6.4. Проблеми, прекъсвания или спиране на дейността на техническата инфраструктура – включително интернет доставчици, електрическо захранване, проблеми с крайни или междинни устройства и др.

1.3.6.5. Неточно или непълно въвеждане на информация от клиента или оправомощените потребители.

1.3.6.6. Неотстраняване на проблеми, поради липса на предоставена от клиента информация за такива в нарушение на настоящите Общи условия.

1.3.6.7. Временно спиране на предоставяната услуга или отказване на достъп до профила на клиента, за периода до категорично установяване на обстоятелствата кои лица имат правото да осъществяват достъп до същия, включително при опит за промяна на данни за контакт или възникнало съменение за осъществен неразрешен достъп.

1.3.6.8. Невъзможност за установяване кои лица имат право да осъществяват достъп до профила на клиента, поради непълна информация посочена при създаване на този профил.

2. Сключване на договор за ползване на софтуер AMOSYS

2.1. Клиентът може да направи поръчка за ползване на софтуер AMOSYS по един от следните начини:

2.1.1. Чрез регистрация на профил на https://app.amosys.eu/sign-up

– На онлайн страницата клиентът попълва формата за нова регисистрация и въвежда свои данни (имена, електронен адрес и пр.). При създаване на регистрация за ползване на софтуера се приемат “Общите условия за ползване на софтуер AMOSYS”, “Политика за бисквитки”, “Политика за обработване и защита на лични данни”.

– На посочения от клиента електронен адрес се изпраща електронно съобщение за потвърждение за данните от регистрацията и конкретизиране на желания план за ползване на софтуера.

– Клиентът завършва своята поръчка след преглед на срока и крайната цена за ползването на софтуера и конкретизиране на абонаментен план и изпращане на електронно съобщение към “ТИЙКС”.

– В случай че клиентът не е съгласен с Общите условия или „Политиката за защита на лични данни“, за „ТИЙКС“ ще е налице невъзможност да предостави за ползване софтуера, както и да завърши успешно поръчката. Затова в тези случаи договор може да бъде сключен само съгласно посоченото по-долу в т. 2.1.2. възможности.

– Договорът за ползване на софтуера между клиента и „ТИЙКС“ се счита за сключен, от момента на получаване на потвърждението за успешно извършена поръчка на посочения от клиента електронен адрес.

2.1.2. Чрез попълване на заявка за ползване на софтуера и изпращането ѝ по електронен адрес или физическо предаване на адреса на „ТИЙКС“. Поръчката се счита за успешно завършена в момента, в който заявката бъде потвърдена от „ТИЙКС“ писмено, включително чрез изпращане на потвърждение по имейл. 

2.1.3. Чрез сключване на договор за ползване на софтуера между клиента и „ТИЙКС“ след преговори.

2.2. След сключване на договора за ползване на софтуер AMOSYS, „ТИЙКС“ предоставя на клиента права на регистриран потребител, след като той се регистрира в системата. Клиентът се идентифицира пред „ТИЙКС“ чрез потребителско име и парола, които следва да ползва само той. „ТИЙКС“ не носи отговорност за осъществен достъп до информация от трети лица, които са знаели тази парола, независимо дали с или без знанието и съгласието на клиента.

2.3. При загубена парола, клиентът може да възстанови същата чрез въвеждане на електронния адрес от регистрацията си на онлайн страница “Забравена парола” https://app.amosys.eu/forgotten-password

2.4. Основен начин за комуникация във връзка с ползването на софтуера, е чрез посочения от клиента електронен адрес. Отговорност на клиента е да предостави валиден електронен адрес, до който има достъп. При промяна на електронния адрес, клиентът се задължава да уведоми „ТИЙКС“. До получаване на уведомление за промяна на електронния адрес, всички изпратени на него електронни писма се считат за получени от клиента.

2.5. Клиентът може да изпраща всички уведомления, запитвания и други документи до „ТИЙКС“ на следните електронни адреси:

•           Обслужване на клиенти: contact [@] amosys.eu

•           Техническа поддръжка: support [@] amosys.eu

•           Злоупотреби: admin [@] amosys.eu

2.6. Независимо от начина на извършване на поръчката, между клиента и „ТИЙКС“ е налице валиден договор за ползване на софтуер, неразделна част от който са и настоящите Общи условия, след успешното финализиране на поръчката.

3. Лицензия за ползване на софтуер AMOSYS

3.1. За срока, определен от абонаментния план, клиентът и оправомощените от него потребители, могат да ползват софтуера AMOSYS за целите, определени в т. 1 по-горе.

3.2. Софтуерът е уеб-базиран, като се достъпва чрез устройства на клиента, но не се изпълнява изцяло на тях. Софтуерът има за цел да осигури среда за комуникация между различни субекти, съответно не може да бъде използван изцяло от отделно лице, нито да бъде изпълняван в оф-лайн режим.

3.3. Поддръжката и надграждането на софтуера са отговорности на „ТИЙКС“.

3.4. С оглед посоченото по-горе, потребителят има право да използва софтуера през официалния портал на „ТИЙКС“, да сваля на свои устройства предвидените за това части от програмния код, да ги изпълнява, да ги изобразява на екран.

3.5. Клиентът не може да сваля програмния код на софтуера като цяло, нито частите от него, които не са предвидени за това. Клиентът не може да записва, предава, съхранява или използва тези части от програмния код, които не са изрично предоставени от „ТИЙКС“.

3.6. Клиентът не може да преработва, променя, превежда в друго състояние програмния код на софтуера в никоя негова част. Всички действия по поддръжка и надграждане на софтуера се извършват от екипа на „ТИЙКС“.

3.7. Доколкото в тези Общи условия или друг документ, подписан от „ТИЙКС“ и клиента не е уговорено друго, се приема, че лицензията не включва никакви права, които не са изрично изброени по-горе. Ако клиентът приема, че са му необходими допълнителни права във връзка с ползване на софтуера, то такива се уговарят индивидуално.

3.8. „ТИЙКС“ си запазва правото да спре достъпа до софтуера при съмнение за нарушение на предоставеното право на ползване, извършено чрез профили, регистрирани за даден клиент.

3.9. При съмнение дали дадено ползване на софтуера е разрешено, клиентът съгласува ползването с „ТИЙКС“ преди да започне действия в тази насока. Клиентът се задължава да не предприема действия, които не са съгласувани по този начин, ако не са изрично съгласувани с „ТИЙКС“.

4. Плащания

4.1 Софтуерът се предоставя за ползване, след заплащане на определената абонаментната такса, съгласно избрания от клиента тарифен план.

4.2 Плащанията се осъществяват на определена дата от месеца. Всякакво забавяне на плащането без известяване от страна на клиента ще води до 7-дневно уведомяване по т. 6.1. и съответно преустановяване на достъпа до софтуера по т. 7.2.

4.3. Плащанията за услугите се извършват по следните начини: по банков път на посочените банкови сметки на “ТИЙКС” ООД

Банка: УниКредит Булбанк АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG02UNCR70001523725892

4.4. Клиентът се задължава да плаща всеки месец за ползването на софтуера, освен ако не е предплатил за по-дълъг период от време.

4.5. Клиентът се задължава да се съобразява с периода съгласно приложимия тарифен план.

4.6. „ТИЙКС“ не поема отговорност за целостта на информацията, на който и да било клиент, неплатил за ползването на софтуера в уговореното време, в резултат на което достъпът до софтуера е бил преустановен.

4.7. Клиентът се задължава да плаща всички такси свързани с ползването на софтуера.

5. Прекратяване на договора за ползване на софтуера

5.1. Ползването на софтуера се преустановява и сключеният между страните договор се счита прекратен в следните случаи:

5.1.1. С изтичане на определения срок за ползване на софтуера.

5.1.2.  По взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

5.1.3. В случаите по т. 7.2.;

5.1.4. В случай че за ползването на софтуера не е договорен срок, клиентът може да прекрати услугата по всяко време, чрез изпращане на уведомителен имейл на office [@] amosys.eu. Договорът се смята за прекратен, от момента на получаване на писмено потвърждение от „ТИЙКС“ към клиента по имейл. В този случай клиентът заплаща дължимите за ползването на софтуера суми, до момента на прекратяване на договора.

5.1.5. Неактивност на профила на клиента

– Профили на клиенти, които не са създали и/или приели поръчки за повече от 6 месеца ще бъдат деактивирани, с което достъпът им до софтуера ще бъде прекратен.

– Данни в клиентските профили няма да бъдат изтривани освен при изрично тяхно искане за изтриване на профил надлежно изпратено с електронно съобщение до “ТИЙКС”.

– Клиентът ще бъдат уведомен за деактивиране на профил с електронно съобщение на имейлът от регистрацията му.

5.1.6. При системно неспазване на Общите условия.

5.1.7. При нарушение на Общите условия, които водят до риск за функционирането на софтуера и свързаните с него системи, представляват нарушение на лицензионното споразумение или водят до риск от неразрешено ползване на софтуера от трети лица.

5.2. „ТИЙКС“ не носи отговорност за:

5.2.1. Причинени от клиента вреди на трети лица.

5.2.2. За нарушения в сигурността, причинени от използваните от клиента технически средства.

5.2.3. Всички случаи на ограничен или преустановен достъп до софтуера, когато това се дължи на непредоставяне или неточно/закъсняло предоставяне на информация от страна на клиента, както и на неспазване на тези Общи условия или правила и процедури, посочени в други документи, свързани с ползването на софтуера.

5.2.4. Допуснати грешки във въведените данни, както и за претърпени от клиента или от трети лица вреди, които не се дължат на виновно поведение на „ТИЙКС“.

6. Спиране на достъпа до софтуера поради неизпълнение за заплащане на дължими суми

6.1. В случай, че клиентът не заплати в срок дължимата за ползването на софтуера цена, до него се изпраща уведомление, че следва да заплати своите задължения в 7-дневен срок, след изтичането на който достъпът до софтуера ще бъде преустановен.

6.2 „ТИЙКС“ не поема отговорност за целостта на информацията, на който и да било клиент, неплатил за ползването на софтуера в уговорения срок, в резултат на което ползването на софтуера е било преустановено.

7. Подновяване на ползването на софтуера след изтичане на първоначалния срок или в случай на неизпълнение по т. 6

7.1. „ТИЙКС“ спира временно ползването на софтуера на клиент, който не заплати за подновяването на ползването до 7 дни след изтичане на първоначалния срок или в случай на неизпълнение по т. 6.

7.2. Ако плащане не бъде получено до 14 дни след спирането на достъпа до софтуера, договорът се прекратява и данните безвъзвратно се изтриват съгласно т. 12.

7.3. Повторно активиране на изтрит акаунт за достъп може да бъде направено след заплащане на съответната такса за подновяване на достъпа за ползване на софтуера, като изтритият акаунт се активира без да съдържа старите данни на регистрирания потребител. Информацията на потребителя може да бъде възстановена от бекъп, ако такъв е наличен, като „ТИЙКС“ не носи отговорност за осигуряването на такъв бекъп.

8. Промени в Общите условия

8.1. Доколкото разработеният от “ТИЙКС” ООД софтуер подлежи на непрекъснато модифициране, с оглед отговаряне на нуждите на клиентите, както и във връзка със законодателни промени, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от “ТИЙКС” ООД.

8.2.При извършване на промени в Общите условия, „ТИЙКС“ довежда тези промени до знанието на клиентите чрез публикуването им на интернет страницата amosys.eu и чрез изпращането им на електронния адрес, посочен от клиента в 7-дневен срок от промяната.

8.3. В случай, че клиентът не възрази срещу промените в Общите условия в 7-дневен срок от получаването на съобщението по т. 8.2, той се счита за обвързан от тях.

8.4. Ако не е съгласен с измененията на Общите условия и подаде възражение в срока по т.8.3, клиентът има право да продължи да изпълнява договора за ползване на софтуера, при действащите преди изменението Общите условия за срока, за който е уговорено или предплатено ползването на софтуера към момента на изменението.

9. Основни задължения на клиента при ползване на софтуера

9.1.Клиентът не може да използва софтуер AMOSYS, за да извършва изброените отдолу действия:

9.1.1. Да нарушава законите или да помага на трети лица за това чрез използване на софтуер AMOSYS.

9.1.2. Да заплашва или да насърчава извършването на насилие или причиняването на вреда на трето лице.

9.1.3. Да съхранява вируси или каквото и да било, което би могло да наруши работата на други компютри.

9.1.4. Да прави промени в софтуера.

9.1.5. Да прави копия или да достъпва програмния код на софтуера.

9.2. Излагането на риск на софтуера от злонамерени атаки, както и нарушаването на мрежовата сигурност е абсолютно забранено и ще доведе до незабавно прекратяване на ползването на софтуера и/или уведомяването на властите. Клиентите отговарят за изправността и гарантирането на сигурността на използваните технически средства и устройства за достъпване до софтуера, включително предоставените потребителски профили и техните пароли.

9.3. Клиентът се задължава да не използва софтуера за съхранение на файлове, които не са свързани с данните по поръчки за изготвяне на медицински изделия.

9.4. Клиентът се задължава да уведомява „ТИЙКС“ незабавно при нарушение на сигурността на използваните технически средства и устройства за достъпване до софтуера, включително предоставените потребителски профили и техните пароли. Уведомлението трябва да съдържа информация за засегнатите профили. „ТИЙКС“ си запазва правото да спре достъпа до целия профил до изясняване на лицата, които са оправомощени да го ползват.

9.5. Клиентът се задължава да уведомява „ТИЙКС“ за възникнали проблеми с функционирането на софтуера при първа възможност.

9.6. Клиентът се задължава да уведомява „ТИЙКС“ незабавно при промяна на адрес, електронен адрес или други средства за контакт, посочени пред „ТИЙКС“. „ТИЙКС“ си запазва правото да поиска допълнителна информация, за да установи кои лица са оправомощени да осъществят достъпа до профила на клиента.

10. Правила за съдържанието, съхранявано на софтуера от клиентите

10.1. Софтуер AMOSYS позволява на нашите клиенти, да съхраняват информация относно направени помежду им поръчки за изготвяне на медицински изделия. Софтуерът предоставя среда за обмен на данни във връзка с поръчките. Ние не упражняваме пряк контрол върху каченото от потребителите съдържание или върху тяхната дейност.

10.1.1. Файловете, прикачени към поръчки в софтуера са достъпни в поръчката в рамките на 30 дни от завършването й. След изтичане на този срок “ТИЙКС” изтрива прикачените файлове от поръчката без изрично предупреждение към клиента.

10.2. Ние не преглеждаме, нито оптимизираме съдържанието, което нашите клиенти съхраняват или качват в софтуера.

10.3. Софтуерът осигурява само съхранение на информация по поръчки, качена от регистрираните потребители, затова „ТИЙКС“ не носи отговорност за съдържанието на съхраняваната информация.

10.4. Ако „ТИЙКС“ бъде уведомен, че конкретна информация е свързана с незаконна дейност, то достъпът до тази информация ще бъде блокирана до изясняване на случая, като незабавно информира за това клиента. Клиентът се задължава да съдейства на „ТИЙКС“ с предоставяне на документи и информация за гарантиране спазването на закона и Общите условия.

10.5. Във всички случаи „ТИЙКС“ не може да разрешава правни спорове относно наличието или не на незаконна дейност, като тези въпроси трябва да бъдат уредени между съответния клиент и лицето, което твърди, че е налице незаконна дейност.

10.6. Извън случаите по т. 4 по-горе „ТИЙКС“ си запазва правото да блокира достъпа до софтуера, когато е налице съмнение за незаконна дейност.

10.7. Блокираните данни остават да се съхраняват при „ТИЙКС“, доколкото не са налице предпоставките по т. 11 за изтриването им.

10.8. „ТИЙКС“ не носи отговорност за претърпени вреди от клиента или от трети лица във връзка с блокиране на достъпа до софтуера, когато е налице уведомление или съмнение за извършването на незаконна дейност.

11. Изтриване на съхраняваната в софтуера информация

11.1. „ТИЙКС“ изтрива информацията, съхранявана по силата на съответния договор след прекратяването на същия  и неподновяването му в рамките на 6 месеца, освен ако не е предвидено друго.

11.2. Информация може да бъде изтрита и когато е блокирана по реда на т. 10 от настоящите Общи условия, когато клиентът не е представил доказателства, че не извършва твърдяната незаконна дейност.

11.3. Преди изтриване на информацията „ТИЙКС“ изпраща уведомление до клиента за предстоящото изтриване 7 дни по-рано с оглед гарантиране възможността информацията да бъде съхранена от клиента. Изключение прави качената информация по т.10.1.

11.4. Информация може да бъде изтрита незабавно, без спазване на процедурата по т. 11.3, в следните случаи:

11.4.1. Когато това е разпоредено от официален източник.

11.4.2. Когато информацията застрашава сигурността на данните, съдържащи се на софтуера.

11.4.3. Когато незабавното изтриване на информацията е единствен начин „ТИЙКС“ да изпълни свое законово задължение.

11.5. „ТИЙКС“ не носи отговорност за вредите от изтриване на информация в случаите, в които:

11.5.1 Всяка недиректна или инцидентна вреда – загуба на информация вследствие от използване на софтуера от клиент или трети лица или,

11.5.2 Всякаква загуба на информация вследствие на прекратяване на договора за ползване на софтуера.

11.6. „ТИЙКС“ съхранява данни за разменените поръчки, включително клиент, адресат, срок за изпълнение, цена и т.н. Тези данни се съхраняват с оглед гарантиране функционалността на системата, и за целите на изпълнение на задълженията ни към нашите клиенти. При прекратяване на договора за ползване на софтуер и предоставяне на услуги, тези данни могат да бъдат изтрити, доколкото не засягат други наши клиенти и не са ни необходими за доказване изпълнението на наши задължения, произтичащи от нормативен акт или договор.

12. Защита на личните данни

12.1. „ТИЙКС“ обработва личните данни на свои клиенти и техните законни представители и служители за целите на изпълнение на сключените договори и за изпълнение на своите законови задължения. Тези данни включват имена, длъжност, потребителски профил, данни за достъп до софтуера и извършени действия, като за отделни лица може да има и допълнителни данни. Можете да научите повече в тази връзка от нашата Политика за поверителност. ( https://amosys.eu/politika-za-obrabotvane-i-zashtita-na-lichni-danni/ ) В тази връзка клиентът декларира следното:

12.1.1. Всички предоставени на „ТИЙКС“ лични данни са събрани законосъобразно.

12.1.2. Клиентът има правото да предостави тези лични данни и е уведомил съответните физически лица, че техните данни ще бъдат предоставени на „ТИЙКС“ за целите на предоставяните услуги.

12.1.3. Клиентът ще съдейства на тези лица при упражняването на правата им, свързани с изпълнението на договора.

12.2. Като потребител на софтуера, клиентът съхранява чужди лични данни. По отношение на личните данни на трети лица „ТИЙКС“ ще действа като обработващ на лични данни и ще спазва посочените по-долу стандарти за работа.

12.3. Софтуер AMOSYS единствено ще съхранява качените от Вас данни, без „ТИЙКС“ да осъществява достъп до тях, нито да ги организира, променя или обработва по друг начин. Посочените данни могат да бъдат изтрити съгласно клаузите на настоящите Общи условия.

12.4. Софтуер AMOSYS ще съхранява качените от Вас данни единствено за целите на изпълнението на настоящия договор, както и за изпълнение на законовите задължения на „ТИЙКС“, ако такива са свързани с конкретните данни.

12.5. „ТИЙКС“ се задължава да удостовери съответствието на техническите и организационните мерки с подходящи средства, както и да предостави на клиента цялата информация, необходима за доказване изпълнението на задълженията си като обработващ на лични данни.

12.6. Данните няма да се съхраняват или обработват по друг начин извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“) без предварителното съгласие на клиента.

12.7. Клиентът е уведомен, че „ТИЙКС“ ползва услугите на лица, които осигуряват техническата поддръжка на софтуера.

12.8. „ТИЙКС“ обработва лични данни само за целите на договора за ползване на софтуера. При обработване на личните данни „ТИЙКС“ се задължава да изпълнява инструкциите на клиента, доколкото тези инструкции са съобразени с договора, не противоречат на закона и няма да засегнат сигурността на други данни, които се обработват от „ТИЙКС“ извън рамките на договора. В тези случай „ТИЙКС“ уведомява клиента за отказа да изпълни съответната инструкция.

12.9. Ако „ТИЙКС“ е задължен по закон да обработва данните по начин, който се отклонява от разпоредбите на настоящите Общи условия, то ще уведоми клиента за това  не по-късно от 14 дни преди започването на обработката, включително уведомяване за произтичащите промени, доколкото това не е забранено от закон. Клиентът има право да възрази писмено срещу започване на обработката до датата, посочена в уведомлението, която трябва да бъде най-малко 7 дни след получаване на уведомлението.

12.10. „ТИЙКС“ се задължава да възлага обработването на данните само на служители, които са поели задължение да опазват тяхната поверителност. Задължението за поверителност на тези лица гарантира, че те ще спазват всички прилагани от „ТИЙКС“ технически и организационни мерки за защита на личните данни и ще остане в сила дори след като техните задължения са преустановени и те са напуснали работата при „ТИЙКС“.

12.11. „ТИЙКС“ се задължава да предприеме подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на ниво на защита, което е пропорционално на риска, като се вземе предвид съответното състояние на техниката, разходите за изпълнение, вида, обхвата, обстоятелствата и целта на обработката, вероятността от възникване и сериозността на риска за правата и свободите на физическите лица. „ТИЙКС“ може да предлага прилагането на допълнителни технически и организационни мерки, когато такива са необходими с оглед развитието на технологията и актуалните заплахи за сигурността на данните.

12.12. Ако клиентът желае прилагането на допълнителни технически и организационни мерки, то тези мерки могат да бъдат приложени от „ТИЙКС“ при спазване на съответните тарифни планове.

12.13. Ако страните не могат да постигнат споразумение относно необходимите технически и организационни мерки, то всяка страна може да прекрати договора за ползване на софтуера с 1-месечно предизвестие. В тези случаи заплатените на „ТИЙКС“ от клиента суми за ползването не подлежат на възстановяване.

12.14. „ТИЙКС“ гарантира, че са налице съответните технически и организационни условия, които да позволят на клиента да изпълни задълженията си съгласно правилата за защита на данните, за да предостави информация, да коригира и изтрие данните, да ограничи обработката на данни и да осигури преносимост на данните и всякакви други задължения, по отношение на субектите на данни във връзка с обработката на лични данни в определените срокове. В тези случаи идентификацията на физическите лица зависи от клиента, доколкото той въвежда техните данни в софтуера. „ТИЙКС“ не отговаря за невъзможност дадено физическо лице да бъде идентифицирано, ако данните за идентификацията му са въведени непълно или неточно от клиента.

12.15. „ТИЙКС“ ще съдейства на клиента да изпълни задълженията си съгласно правилата за защита на данните, за да предостави информация, да коригира и изтрие данните, да ограничи обработката на данни и да осигури преносимост на данните и всякакви други задължения по отношение на субектите на данни във връзка с обработката на лични данни в определените срокове, като осигурява необходимото съдействие в рамките на 14 календарни дни от съответно искане от клиента. Ако необходимото съдействие е прекалено сложно, за да бъде осигурено в този срок, „ТИЙКС“ ще уведоми клиента за това в рамките на същия срок, като крайният срок за изпълнение на необходимите действия ще се удължи с до 2 месеца.

12.16. „ТИЙКС“ се задължава да изпраща на клиента постъпилите при него искания за упражняване на права от лица, които възразят по някакъв начин срещу обработването на техни лични данни, без ненужно забавяне.

12.17. „ТИЙКС“ се съгласява да съдейства на клиента при спазване на задълженията, свързани със сигурност на обработването, уведомяване за нарушение на личните данни на надзорния орган и съответните субекти на данни; оценка на въздействието върху защитата на данните и консултация с надзорен орган, като се вземе предвид вида на обработката и информацията, с която разполага ТИЙКС.

12.18. „ТИЙКС“ незабавно уведомява клиента, ако узнае за нарушение на защитата на личните данни, съхранявани при него, като  предоставя на клиента цялата необходима информация за тази цел, включително описание на естеството на нарушението на сигурността, категориите и приблизителния брой на засегнатите субекти на данните, ако е възможно, предприетите мерки за справяне с нарушението и предприетите мерки за ограничаване на вредите от нарушението. Когато част от информацията не може да бъде предоставена незабавно, „ТИЙКС“ предоставя онази част от информацията, която вече му е налична, a остатъка – когато е възможно.

12.19. След приключване на договора, „ТИЙКС“ изтрива всички лични данни, предоставени от клиента, при спазване на правилата на т. 11. За други данни, предоставени от клиента се прилага т. 11.6.