Преодолейте трудностите в управлението на финансите

С новия модул Финанси фактурирате поръчките в лабораторията, анализирате кои клиенти носят най-много приходи, виждате забавени плащания, създавате финансови документи и проследявате паричните потоци. 
AMOSYS за цялостно управление на Вашата зъботехническа лаборатория!

Отстъпка от 30% за план ПЛЮС - Заявете СЕГА!

Искате ли да се възползвате от най-новите функционалности на ПРОМО цена? Ето вашата възможност! С радост обявяваме - 30% отстъпка от абонаментен план ПЛЮС до края на 2023г!

Финансов мениджмънт

Какво е „Финансов мениджмънт“?

Финансовият мениджмънт или управлението на финансите стои в основата на бизнес плана и гарантира правилното разпределение на паричните потоци  за постигане на финансовите цели в предприятието или във фирмата. Взаймодействието на бизнес плана и управлението на финансите се изразява в ефективното насочване на финансовия ресурс по звена и сектори с цел максимално добро управление и печалба на предприятието без значение от сферата му на дейност. Казано с по- прости думи, „финансовият мениджмънт“ е управлението на паричните средства във фирмата. Повече по темата за бизнес плана можете да научите и в електронната ни книга „7 стъпки да превърнете лабораторията в успешен „.

Финансовият мениджмънт включва координиране на финансовите дейности на организацията, с цел постигане на финансови цели и оптимизиране на ресурсите. Това обхваща различни аспекти като управление на приходи, контрол на разходи, инвестиции, бюджетиране, управление на риска и други. Основният принцип във финансовия мениджмънт е да се постигне баланс между финансовите цели и наличните ресурси, съчетавайки растеж и устойчивост.

Защо е важно успешното управление на финансите в организациите?

Няколко ключови причини определят важността на управлението на финансите:

 • Ресурси и оптимизация: Финансовият мениджмънт управлява финансовите ресурси, като осигурява наличността на средства за текущите операции, инвестиции и развитие. Оптималното разпределение на средствата помага за максимизиране на рентабилността и ефективността.
 • Планиране и бюджетиране: Финансовият мениджмънт предоставя структуриран подход за планиране на бизнес дейностите чрез създаване на бюджети. Тези бюджети определят финансовите цели и действия за достигането им, като контролират разходите и оптимизират приходите.
 • Вземане на решения: Основан на финансов анализ, финансовият мениджмънт предоставя информация и инструменти, които подпомагат вземането на стратегически и оперативни решения. Този процес обхваща оценка на инвестиционни възможности, рискове и възвръщаемост на капитала.
 • Поддръжка на ликвидността: Финансовият мениджмънт следи ликвидността на организацията, осигуряваща способността й да плаща текущи задължения. Правилното управление на паричния поток поддържа финансовата стабилност.
 • Управление на риска: Финансовият мениджмънт анализира и управлява различни видове рискове, свързани с финансите, като валутни колебания, лихвени рискове и др. Това помага за снижаване на несигурността и защитава от потенциални загуби.
 • Съответствие и прозрачност:Финансовите данни и отчети, които се генерират чрез финансовия мениджмънт, са от съществено значение за съответствието със законовите и регулаторни изисквания. Те също така осигуряват прозрачност и доверие от страна на инвеститори, клиенти и партньори.
 • Растеж и развитие: Ефективният финансов мениджмънт подкрепя растежа и развитието на организацията чрез управление на инвестиции, оптимални финансови ресурси и постигане на бъдещи цели.

Обединявайки всички тези аспекти, финансовият мениджмънт играе съществена роля в устойчивото функциониране, растежа и успеха на всяка организация, независимо от нейния размер или сектор на дейност.

Управление на финансовия ресурс:

Управлението на финансите във фирмата, независимо дали става дума за зъботехническата лаборатория, дентална практика или друг бизнес е от витално значение първо за оцеляването, а след това и за просперирането на бизнеса. Важността на финансовия мениджмънт не бива да бъде подценявана, а неговото състояние трябва да бъде определяно според реални данни и числа.  Да, счетоводството има за цел и да проследява всички парични потоци, да следи приходите и разходите и това дали печалбата покрива изразходвания ресурс. Но, замислете се, няма ли да бъде по- лесно и нагледно, ако счетоводството не е отделно напълно самостоятелно звено, а управителят има по всяко време поглед върху случващото се? Не само, че би спестило времеви ресурс, но проследимостта би се подобрила значително.

Най- вероятно Ви се е случвало да се поинтересувате колко приходи е донесъл вашият лояен клиент за месеца или кои поръчки  вече са осчетоводени и кои не. Какви парични движения има за месеца и дали имате положително салдо, или сте в дефицит. Каква е ликвидността на пазара и къде се крият скритите козове. Имайки постоянен поглед върху случващото се и минимизиране на „убягващите стойности“, вие бихте имали значително предимство пред конкуренцията ви.

Звената:

Разбира се, работейки в зъботехническа лаборатория или дентална практика е нормално освен самата печалба, за вас да бъдат важни проследяването и начина на изпълнение на самата поръчка, качеството на работа на вашите колеги, изпълнението на поръчките в срок и като цяло самия работен процес. Нашият екип се е погрижил за всичко! В софтуера AMOSYS сме обърнали внимание на всеки един работен процес и както създаването и изпращането на поръчка, така и нейното осчетоводяване, са възможни само с няколко клика. Доволните пациенти трябва да бъдат на първо място, но за да можете да удоволетворите техните нужди, било то като зъботехник или стоматолог, вие трябва да имате работещ бизнес. Затова ние от „Тийкс“ сме се погрижили и най- новият модул в софтуера AMOSYS обхваща процесите, свързани с финансите Ви.

Зъботехническата лаборатория:

Като зъботехническа лаборатория, новият модул „Финанси“ ще Ви даде няколко много важни инструмента за успешното управление на финансите в лабораторията:

 • Вие ще можете да проследявате вземанията от клиенти
 • Да проследяте постъпленията и плащанията
 • Да създавате фактури- свободни или към поръчка/ и
 • Да създавате фактура/ и за повече от една поръчка
 • Фактурите Ви да бъдат превеждани и на чудж език за чуджестранни клиенти
 • Да създавате кредитни и дебитни известия
 • Да съхранявате всички документи в меню „Документи“
 • Да виждате всички парични потоци и действия за определен зададен период
 • Да анализирате взаимодействието с клиентите Ви
 • Да проследявате забавени псотъпления
 • Да имате различни статуси фактурите, постъпленията, плащанията и други, в зависимост от етапа им на обработка
 • И още много..!
Денталната практика

Като дентална практика, Вие също ще можете да се възползвате от новия модул „Финанси“ в AMOSYS. Освен че имате възможността директно да изпращате поръчки към дентални практики, вие ще можете и да:

 • Получавате фактури от зъботехническата лаборатория
 • Да съхранявате всички постъпили документи на едно място
 • Да имате проследимост от коя лаборатория какви фактури са получени
 • Да намирате необходимия документ за секунди с помощта на филтрите
 • И още много..!
Заключение:

Проследяването на паричните потоци, приходите и разходите е от жизненоважно значение за всяка една фирма без значение от сферата на дейност. Правилното боравене с финансовите инструменти подсигурява успешно бъдеще на зъботехническата лаборатория/ денталната практика  и помага за правилното анализиране на извършваната дейност. Екипът ни се стреми към постоянно подобряване и надграждане на АМОСИС и с най- новия модул „Финанси“ Ви предоставяме възможността да интегрирате най- новите технологии и да надградите вече добрите Ви практики.

Очаквайте съвсем скоро уебинарите, които ще бъдат посветени изключително на новия модул и не пропускайте възможността да бъдете от първите, които ще се възползват от неговите предимства!

Източници: