Програма: „Национален план за възстановяване и устойчивост“

Кой може да кандидаства?

Европейският съюз финансира процедура  No. BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“. Лекари по дентална медицина и зъботехеници могат да кандидатстват по програма за услуги от Група 2 т. 6 за ERP система.

С безвъзмездно финансиране между 3 000 и 20 000лв. за един проект програмата има за цел да улесни достъпа на предприятия, като дентални клиники и зъботехнически лаборатории до услуги за внедряване на съвременни цифрови технологии, както и осигуряване на киберсигурност.

Какво е нашето предложение?

Тийкс създава качествени и сигурни продукти и предоставя високоефективни услуги и предлага реализации на персонализирани решения за управление на финансово-счетоводните дейности на предприятието. Компанията също така предлага софтуера AMOSYS за управление на зъботехнически поръчки. Софтуерът е създаден, за да Ви предостави значително конкурентно предимство, като Ви помогне в дигитализацията
на работните процеси относно зъботехническите поръчки.

Какво е нашето предложение и какви са ползите за лекари по дентална медицина?

Целта на софтуера AMOSYS е да се намалят времето и грешките при обмен на информация между зъболекари и зъботехници.

 • Софтуерът позволява на зъболекарите да изпращат безплатно поръчки към зъботехниците си изцяло онлайн
 • Да комуникират в реално време с тях, чрез писане на коментари към всяка поръчка
 • Интерактивната зъбна карта спомага за бързо и удобно въвеждане на мястото на поръчаното зъботехническо изделие
 • Чрез AMOSYS може да се качват снимки, видеа, STL файлове от интраорален скенер и да се пишат бележки към всяка поръчка

AMOSYS подпомага управлението и организирането на производствения процес / процеса на предоставяне на услугата/ите и помага в проследяване на приходите/ разходите за зъботехнически поръчки. Други допълнителни функционалности, които ще могат да Ви бъдат полезни, са:

 • Работен график и данни за персонала
 • График с пациенти
 • Досие за всеки пациент
Програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“:

В рамките на програмата Национален план за възстановяване и устойчивост“ можете да получите безвъзмездно финансиране до 20 000 лв. и да се обърнете към нас за персонализирано решение, което да изработим според Вашите нужди и да внедрим в софтуера.

Какво е нашето предложение и какви са ползите за зъботехници?

AMOSYS подобрява комуникацията между зъботехници и зъболекари за изясняване на подробности по поръчките в реално време чрез чат функция към всяка поръчка

 • Чрез филтри всеки зъботехник може лесно, бързо и интуитивно да избере критерии, по които да вижда зъботехническите поръчки
 • С интерактивния календар и табло за управление на поръчките, вече няма да имате пропуснати поръчки, защото всички Ваши поръчки ще бъдат видими на едно място
 • Календар, в който се вижда натовареността на служителите в лабораторията и коя поръчка на кого е назначена
 • Присъствена форма, с която лесно се проследява  работният график на служителите в лабораторията

Зъботехници могат да се възползват от програмата, като кандидатсват за месечен абонамент за 1 година ползване на AMOSYS за тяхната зъботехническа лаборатория. За зъботехническа лаборатория с 10 зъботехника са необходими 10 абонамента. Един годишен абонамент струва 199,99 € (https://amosys.eu/ ).

 • 10 зъботехнически годишни абонамента за 1,999.9 €
 • 8  зъботехнически годишни абонамента за 1,599.92 €
 • 6 зъботехнически годишни абонамента за 1,199.94 €
Отговори на въпроси по процедурата BG-RRP-3.005

Отговори на въпроси по процедурата BG-RRP-3.005, взети от сайта на Република България, „Министерство на иновациите и растежа“ ( https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/ ):

Въпрос:

1. „Допустимо ли е да се кандидатства за ERP под формата на месечен абонамент за 1 година? Ако да, това като външна услуга ли следва да се осчетоводи в последствие?“ 1.1 „Допустимо ли е да се кандидатства за ERP като Saas?“

Отговор:

„Съгласно т. 13.1 „Допустими дейности” от Условията за кандидатстване, услугите и решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12), включени в предложенията за изпълнение на инвестиции по процедура, могат да бъдат въведени/ползвани като: – готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието; – персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието; – SaaS (Software as a service), когато е приложимо.

Посоченото се отнася и за услугата/решението за „Въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система)” съгласно Приложение 12. В допълнение обръщаме внимание, че съгласно т. 14.3 „Недопустими разходи” от Условията за кандидатстване, недопустими по процедурата са разходи за дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция.

В тази връзка, разходите за ERP система, въведена като SaaS са допустими за периода от датата на сключване на договора с избрания изпълнител до крайната дата на договора за финансиране, сключен между Структурата за наблюдение и докладване и крайния получател. Съгласно т. 13.1 от Условията за кандидатстване: „Услугите/решенията в областта на ИКТ следва да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат заприходени от предприятието, получаващо помощта съгласно приложимите счетоводни стандарти”. Относно разходите за абонамент, същите следва да бъдат осчетоводени съгласно счетоводните стандарти, прилагани от предприятието и като се има предвид, че същите представляват в общия случай разходи за външни услуги. “

Какво е необходимо за кандидатстване по програмата?

Допустимост на кандидатите:

 1. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 2. Да имат средно списъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лиц
 3. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
 • *Микро предприятие ≥ 41 000 лева
 • * Микро предприятие ≥ 41 000 лева
 • *Средно предприятие ≥ 123 000 лева

Останалите изисквания и форма за кандидатстване по процедурата може да видите тук: https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ .

Обърнете се към нас за съдействие относно въпросите, които бихте имали за внедряване и персонализиране на допълнителни функционалности в софтуер AMOSYS. За кандидатстване и реализация на кандидатурата сте свободни да се обърнете към всяка консултантска фирма специализирана по подготовката ии управлението на проекти по европейски програми.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19.12.2022г. до 16: 30ч.