Национален план за възстановяване и устойчивост

Компонент „Интелигентна индустрия“

„Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Финансирано от Европейския съюз

Технологиите  навлизат все повече в живота ни. В професионален план много от процесите, които са се извършвали на ръка, вече са дигитализирани. Благодарение на новостите, които предлага бързо развиващият се свят, работният процес в денталните клиники и зъботехническите лаборатории може да бъде по организиран, а личните данни още по-защитени.

Процедура No. BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“  е подходяща за лекари по дентална медицина от малки и средни дентални клиники, както и зъботехници от малки и средни зъботехнически лаборатории. Програмата е финансирана от Европейския съюз и е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Целта на процедурата е с безвъзмездно финансиране да се допринесе ускоряване на прехода към дигитализация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии  на малките и средните предприятия.

Програмата има за цел да улесни  достъпа на предприятия, като зъботехнически лаборатории и дентални клиники  до услуги  за внедряване на съвременни цифрови технологии, както и осигуряване на киберсигурност. Информационните и компютърните технологии подобряват комуникацията между зъболекари и зъботехници и осигуряват защитата на фирмена и  лична информация.

За какво можете да получите финансиране?

Програмата предлага безвъзмездно финансиране в няколко области, включително за информационни и компютърни услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси.

Спред Глава 2, т.6. от процедурата Вашата дентална клиника или зъботехническа лаборатория може да бъде безвъзмездно финансирана по следните допустими услуги и решения в областта на информационните и компютърни технологии.

 1. .Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система)
 • Управление на финансово-счетоводните дейности на предприятието;
 • Управление на веригата за доставки;
 • Управление на производствения процес / процеса на предоставяне на услугата/ите;
 • Управление на продажбите;
 • Управление на складовото стопанство;
 • Управление на логистичните  процеси;
 • Системата да поддържа множество потребителски роли и множество потребители, като при въвеждането всички потребители трябва да са персонални

Допълнителни хардуерни елементи извън минималния обхват, които могат да бъдат придобити по преценка на кандидата:

 • Физически сървър, необходим за работата на системата (допустим в случай, че системата не се въвежда като SaaS (Software as a service)).

Лекари по дентална медицина и зъботехеници могат да кандидатстват по програмата за услуги от Група 2 т. 6 за ERP система.

Тийкс е компания,предлагаща AMOSYS софтуер за управление на зъботехнически поръчки, създаден специално за зъболекекари и зъботехници. Софтуерът подпомага управлението и организирането на производствения процес / процеса на предоставяне на услугата/ите и помага в проследяване на приходите/ разходите за зъботехнически поръчки.
Също така компанията Тийкс предлага реализации на персонализирани решения за управление на финансово-счетоводните дейности на предприятието.

Какъв е минималният и максималният размер на безвъзмездното финансиране, което може да получите?

Минималният размер за безвъзмездното финансиране по Национален план за възстановяване и устойчивост – Компонент „Интелигентна индустрия“ е 3000лв., а максималният размер за безвъзмездното финансиране на предприятие е 20 000лв.

За какво може да получите финансиране?

По процедурата са допустими услуги и решения от три групи:

 • Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
 • Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
 • Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от услугите/решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“.
Зъболекарите и зъботехниците, които искат да ползват софтуер AMOSYS и по този начин да организират работният си процес и да подобрят комуникацията помежду си, като изпращат и получават зъботехнически поръчки изцяло онлайн, могат да го направят, защото софтуерът AMOSYS е услуга която попада в Група II „ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси”.

Вижте детайли за всички услуги и решения от финансираните групи на: https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/

Допустими кандидати:

 1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 3. Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
 4. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби

 • Микро предприятие ≥ 41 000 лева
 • Микро предприятие ≥ 41 000 лева
 • Средно предприятие ≥ 123 000 лева

5. Да имат средно списъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице .

6. Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 (Приложение 8).

Какъв е списъкът на документите, които се подават на етап кандидатстване?

Кандидатите по процедурата за безвъзмездно финансиране следва да представят към Формуляра за кандидатстване по изцяло електронен път чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ, следните документи:

 • Изрично пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция – попълнено по образец (Приложение 1), с което се упълномощава титулярът на валиден КЕП, с който ще се подаде предложението.

Документът не е задължителен, а се изисква само в случай, че кандидатите желаят да упълномощят лице, което не е официален представител на предприятието – кандидат, да подаде предложението за изпълнение на инвестиция с валиден КЕП.

 • Декларация при кандидатстване – попълнена по образец (Приложение 2)

ВАЖНО: Декларацията по буква б/ се попълва и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР и регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват предприятието – кандидат заедно и/или поотделно. Лицето/ата, официално представляващо/и кандидата няма/т право да упълномощава/т други лица да подписват декларацията по буква б/, тъй като с нея се декларират данни, които деклараторът/ите декларира/т в лично качество или съответно данни за представляваното от него/тях юридическо лице, като за верността им се носи наказателна отговорност, която също е лична.

В случай че кандидатът има САМО един официален представляващ, вписан в ТР и регистъра на ЮЛНЦ и предложението за изпълнение на инвестиция се подава с негов валиден КЕП, декларацията по буква б/ НЕ е изискуема за прилагане в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване, тъй като релевантната информация се попълва и декларира от кандидата в раздел „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ от Формуляра.

Декларацията по буква б/ е изискуема за прилагане в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване, в случаите когато:

 1. Предприятието-кандидат има двама или повече официални представляващи, вписани в ТР и регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), а Формулярът за кандидатстване се подава и подписва с КЕП само от единия от тях. В този случай, декларацията се попълва, датира и подписва от ВСИЧКИ представляващи, които не са подписали с валиден КЕП Формуляра за кандидатстване и се прилага в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра.
 2. Предложението се подава с КЕП от упълномощено лице. В този случай, декларацията се попълва, датира и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР и регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо) и се прилага в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра.

ВАЖНО: Информацията, декларирана в раздел „Е-декларации“ от Формуляра за кандидатстване трябва да бъде идентична с тази, посочена в декларацията по буква б/, в случай че същата е необходимо да се представя в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра. При разминаване, за верни ще се приемат данните, подписани с валиден КЕП от официалния/те представляващ/и кандидата. При подписване на Формуляра за кандидатстване с КЕП от упълномощено лице – за верни ще се приемат данните, декларирани в представената/ите декларация/и по буква б/, подписана/и от официалния/те представляващ/и кандидата.

ВАЖНО: Моля, запознайте се с детайлните Указания за подписване на Формуляра за кандидатстване и приложимите документи, представени в Приложение 6.
Допустими са следните два варианта на подписване на пълномощното по буква а/ (ако е приложимо) и декларацията по буква б/ при прилагането им в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване:

Вариант 1: Документите се попълват по образец, датират се и се подписват на хартиен носител от съответните лица, официално представляващи кандидата и вписани в ТР и регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо). В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, в пълномощното по буква а/ се попълват данните и същото се подписва на хартиения носител от всяко от тях. След попълването, подписването и поставянето на дата на хартиените носители, документите по букви а/ и б/ се сканират и се прикачват в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване.

Вариант 2: Документите се попълват и подписват с валиден КЕП от съответните лица, официално представляващи кандидата (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), вписани в ТР и регистъра на ЮЛНЦ, и се прикачват в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра. В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, в пълномощното по буква а/ се попълват данните и същото се подписва с валиден КЕП от всяко от тях. В случай че е възприет подход на подписване на документите с КЕП, то е препоръчително подписването да е чрез attached signature – файл и подпис в един документ (подписът да се съдържа в документа).

ВАЖНО: В случай че след подаване на предложението за изпълнение на инвестиция настъпи промяна по отношение на получената минимална помощ, кандидатът следва да уведоми писмено СНД и да представи нова Декларация при кандидатстване (Приложение 2), с попълнени актуални данни в Раздел 4.А Декларация за минимална помощ и Раздел 4.Б Данни за получена минимална помощ от декларацията, в срок от 5 (пет) работни дни чрез модул „Комуникация с УО“ в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. Новата декларация по буква б/ се попълва и подписва с КЕП от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР и регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно. В случай че едно или повече от лицата, официално представляващи кандидата, не са подписали декларацията по буква б/ с валиден КЕП, същата може да бъде подписана на хартиен носител от съответното лице, сканирана и заверена с КЕП на официален представляващ на кандидата и/или на упълномощеното лице при представянето й чрез модул „Комуникация с УО“ в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ.

 • Приложение „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ – попълнено по образец ВЪВ ФОРМАТ EXCEL (Приложение 13) и прикачено в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване.

Предложенията за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кога е крайният срок за кандидатстване?

В рамките на настоящата програма кандидатите могат да подадат само едно предложение за изпълнение на инвестиция. В случай, че е подадено повече от едно заявление за безвъзмездно финансиране се разглежда последно подаденото.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19.12.2022г. до 16: 30ч.

Всеки, който кандидатства може да зададе допълнителни въпроси и да иска разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.
Отговорите на въпросите се публикуват в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ и на интернет страницата на СНД на ПИТ (https://mig.gov.bg) в 10-дневен срок от получаването им.

Линк към информация за процедурата:
https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/

Научете на кои форуми успяхме да представим софтуера за зъботехнически поръчки AMOSYS:

 1. 12.10.2022 „Тийкс ще участва в Международно изложение „МЕДИКУС ДЕНТО ГАЛЕНИЯ 2022“ https://amosys.eu/blog/2022/10/12/international-exhibition-medicus-dento-galenia-2022/
 2. 27.04.2022 „Тийкс ще вземе участие в Международно изложение за медицина“https://amosys.eu/blog/2022/04/27/teacs-will-take-part-in-the-international-exhibition-of-medicine-bulmedica-buldental/
 3. 14.04.2022; „Тийкс взе участие в VIII НФДМ „МАДАРСКИ КОННИК“; https://amosys.eu/blog/2022/04/14/teacs-vze-uchastie-v-viii-nfdm-madarski-konnik/
 4. 15.12. 2022; „Екипът на Тийкс се срещна с лекари по дентална медицина и зъботехници по време на курса на д-р Игнасио Лой“; https://bit.ly/3OBWitY
 5. 16.05.2021; „Взехме участие на X конференция на АДМБ“; https://bit.ly/38uuwPi