Национален план за възстановяване и устойчивост

Компонент „Интелигентна индустрия“. „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Финансирано от Европейския съюз

Технологиите  навлизат все повече в живота ни. В професионален план много от процесите, които са се извършвали на ръка, вече са дигитализирани. Благодарение на новостите, работният процес в денталните клиники и лабораториите може да бъде по- организиран, а личните данни още по-защитени.

Процедура No. BG-RRP-3.005

Процедура No. BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“. Подходяща за лекари по дентална медицина от малки и средни клиники, както и зъботехници от малки и средни лаборатории. Програмата е финансирана от Европейския съюз. В изпълнение е с инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на (НПВУ).

Цели на програмта

Целта на процедурата е с безвъзмездно финансиране да се допринесе ускоряване на прехода към дигитализация на икономиката. Това да се случи чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии на малките и средните предприятия.

Програмата има за цел да улесни достъпа на предприятия. Това включва зъботехнически лаборатории и дентални клиники, които да могат да внедрят съвременни цифрови технологии, както и осигуряване на киберсигурност. Информационните и компютърните технологии подобряват комуникацията между зъболекари и зъботехници и осигуряват защитата на фирмена и лична информация.

Получаване на финансиране

Програмата предлага безвъзмездно финансиране в няколко области, включително информационни и компютърни услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси.

Според Глава 2, т.6. дентална клиника или лаборатория може да бъде безвъзмездно финансирана в областта на информационните и компютърни технологии:

 1. Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система)
 • Управление на финансово-счетоводните дейности на предприятието;
 • Управление на веригата за доставки;
 • Управление на производствения процес / процеса на предоставяне на услугата/ите;
 • Управление на продажбите;
 • Управление на складовото стопанство;
 • Управление на логистичните  процеси;
 • Системата да поддържа множество потребителски роли и множество потребители, като при въвеждането всички потребители трябва да са персонални

Допълнителни хардуерни елементи извън минималния обхват, които могат да бъдат придобити по преценка на кандидата:

 • Физически сървър, необходим за работата на системата (допустим в случай, че системата не се въвежда като SaaS (Software as a service)).

Лекари по дентална медицина и зъботехеници могат да кандидатстват по програмата за услуги от Група 2 т. 6 за ERP система.

Кои сме ние?

Тийкс е компания,предлагаща AMOSYS софтуер за управление на зъботехнически поръчки, създаден специално за зъболекекари и зъботехници. Софтуерът подпомага управлението и организирането на производствения процес и процеса на предоставяне на услугата/ите. Също така AMOSYS улеснява проследяването на приходите/ разходите за зъботехнически поръчки. Също така Тийкс предлага реализации на персонализирани решения за управление на финансово-счетоводните дейности на предприятието.

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране

Минималният размер за безвъзмездното финансиране по Национален план за възстановяване и устойчивост – Компонент „Интелигентна индустрия“ е 3000лв., а максималният размер за безвъзмездното финансиране на предприятие е 20 000лв.

За какво може да получите финансиране?

По процедурата са допустими услуги и решения от три групи:

 • Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
 • Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
 • Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятиятя

Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от услугите/решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“.
Зъболекарите и зъботехниците, които искат да ползват софтуера AMOSYS и по този начин да организират работния си процес, да подобрят комуникацията помежду си, като изпращат и получават зъботехнически поръчки изцяло онлайн, могат да го направят, защото софтуерът AMOSYS е услуга която попада в Група II „ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси”.

Вижте детайли за всички услуги и решения от финансираните групи на: https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/

Допустими кандидати:
 1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 3. Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
 4. Да имат средно списъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице
 5. Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 (Приложение 8).
 6. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
 • Микро предприятие ≥ 41 000 лева
 • Микро предприятие ≥ 41 000 лева
 • Средно предприятие ≥ 123 000 лева
Списък на документите, които се подават на етап „Кандидатстване

Кандидатите по процедурата за безвъзмездно финансиране следва да представят към Формуляра за кандидатстване по изцяло електронен път чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ, следните документи:

 • Изрично пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция – попълнено по образец (Приложение 1), с което се упълномощава титулярът на валиден КЕП, с който ще се подаде предложението.

Документът не е задължителен. Изисква се само в случай, че кандидатите желаят да упълномощят лице, което не е официален представител на предприятието. Кандидатътза изпълнение на инвестиция трябва да бъде с валиден КЕП.

 • Декларация при кандидатстване – попълнена по образец (Приложение 2)

ВАЖНО:

Декларацията по буква б/ се попълва и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР и регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват предприятието – кандидат заедно и/или поотделно. Лицето/ата, официално представляващо/и кандидата няма/т право да упълномощава/т други лица да подписват декларацията по буква б/. Това е така, защото с нея се декларират данни, които деклараторът/ите декларира/т в лично качество или съответно данни за представляваното от него/тях юридическо лице. За верността им се носи наказателна отговорност, която също е лична.

В случай че кандидатът има САМО един официален представляващ, вписан в ТР и регистъра на ЮЛНЦ и предложението за изпълнение на инвестиция се подава с негов валиден КЕП, декларацията по буква б/ НЕ е изискуема за прилагане в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване, тъй като релевантната информация се попълва и декларира от кандидата в раздел „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ от Формуляра.

Кога е изискуема Декларация по буква б/ ?

Тя е изискуема за прилагане в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване, в случаите когато:

 1. Предприятието-кандидат има двама или повече официални представляващи, вписани в ТР и регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), а Формулярът за кандидатстване се подава и подписва с КЕП само от единия от тях. В този случай, декларацията се попълва, датира и подписва от ВСИЧКИ представляващи, които не са подписали с валиден КЕП Формуляра за кандидатстване и се прилага в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра.
 2. Предложението се подава с КЕП от упълномощено лице. В този случай, декларацията се попълва, датира и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР и регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо) и се прилага в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра.
ВАЖНО:

Информацията, декларирана в раздел „Е-декларации“ от Формуляра за кандидатстване трябва да бъде идентична с тази, посочена в декларацията по буква б/, в случай че същата е необходимо да се представя в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра. При разминаване, за верни ще се приемат данните, подписани с валиден КЕП от официалния/те представляващ/и кандидата. При подписване на Формуляра за кандидатстване с КЕП от упълномощено лице – за верни ще се приемат данните, декларирани в представената/ите декларация/и по буква б/, подписана/и от официалния/те представляващ/и кандидата.

ВАЖНО:

Моля, запознайте се с детайлните Указания за подписване на Формуляра за кандидатстване и приложимите документи, представени в Приложение 6.
Допустими са следните два варианта на подписване на пълномощното. По буква а/ (ако е приложимо) и декларацията по буква б/. Прилагат се в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване:

Вариант 1:

Документите се попълват по образец, датират се и се подписват на хартиен носител от съответните лица, официално представляващи кандидата и вписани в ТР и регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо). В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, в пълномощното по буква а/ се попълват данните и същото се подписва на хартиения носител от всяко от тях. След попълването, подписването и поставянето на дата на хартиените носители, документите по букви а/ и б/ се сканират и се прикачват в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване.

Вариант 2:

Документите се попълват и подписват с валиден КЕП от съответните лица, официално представляващи кандидата (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), вписани в ТР и регистъра на ЮЛНЦ. Прикачват се в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра. В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, в пълномощното по буква а/ се попълват данните и същото се подписва с валиден КЕП от всяко от тях. В случай че е възприет подход на подписване на документите с КЕП, то е препоръчително подписването да е чрез attached signature – файл и подпис в един документ (подписът да се съдържа в документа).

ВАЖНО:

Случай на настъпила промяна по отношение на получената минимална помощ след подаване на предложението за изпълнение на инвестиция: Кандидатът следва да уведоми писмено СНД и да представи нова Декларация при кандидатстване (Приложение 2). Попълват се актуални данни в Раздел 4.А „Декларация за минимална помощ“ и Раздел 4.Б „Данни за получена минимална помощ от декларацията“. Срокът е 5 (пет) работни дни чрез модул „Комуникация с УО“ в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ.

Нова декларация по буква б/

Новата декларация по буква б/ се попълва и подписва с КЕП от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР и регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно. В случай че едно или повече от лицата, официално представляващи кандидата, не са подписали декларацията по буква б/ с валиден КЕП, същата може да бъде подписана на хартиен носител от съответното лице. Тя трябва да бъде сканирана и заверена с КЕП на официален представляващ на кандидата и/или на упълномощеното лице при представянето й чрез модул „Комуникация с УО“ в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ.

 • Приложение „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ – попълнено по образец ВЪВ ФОРМАТ EXCEL (Приложение 13) и прикачено в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване.

Предложенията за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. Адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кога е крайният срок за кандидатстване?

В рамките на настоящата програма кандидатите могат да подадат само едно предложение за изпълнение на инвестиция. В случай, че е подадено повече от едно заявление за безвъзмездно финансиране се разглежда последно подаденото. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19.12.2022г. до 16: 30ч.

Всеки кандидатстващ може да иска разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.
Отговорите на въпросите се публикуват в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. Също така и на Итернет страницата на СНД на ПИТ (https://mig.gov.bg) в 10-дневен срок от получаването им.

Линк към информация за процедурата:
https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/

Научете на кои форуми успяхме да представим софтуера за зъботехнически поръчки AMOSYS:
 1. 12.10.2022 „Тийкс ще участва в Международно изложение „МЕДИКУС ДЕНТО ГАЛЕНИЯ 2022“ https://amosys.eu/blog/2022/10/12/international-exhibition-medicus-dento-galenia-2022/
 2. 27.04.2022 „Тийкс ще вземе участие в Международно изложение за медицина“https://amosys.eu/blog/2022/04/27/teacs-will-take-part-in-the-international-exhibition-of-medicine-bulmedica-buldental/
 3. 14.04.2022; „Тийкс взе участие в VIII НФДМ „МАДАРСКИ КОННИК“; https://amosys.eu/blog/2022/04/14/teacs-vze-uchastie-v-viii-nfdm-madarski-konnik/
 4. 15.12. 2022; „Екипът на Тийкс се срещна с лекари по дентална медицина и зъботехници по време на курса на д-р Игнасио Лой“; 
 5. 16.05.2021; „Взехме участие на X конференция на АДМБ“;